• ตั้งแต่ มกราคม 2559 เป็นต้นไป สสว.ได้ปรับปรุงระบบการบริการลงทะเบียนผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไป
  • ระบบลงทะเบียนใหม่นี้ ได้โอนย้ายข้อมูลเดิมที่ SMEs หรือบุคคลทั่วไป ที่สมัครไว้แล้วเข้าสู่ระบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถตรวจสอบ, ลงทะเบียนใหม่ และขอเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ได้จากระบบใหม่นี้
  • สสว.ได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนถึงปี พ.ศ. 2557 เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • ทั้งนี้ สสว. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป ได้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้
[สิทธิประโยชน์จากการลงทะเบียน กดที่นี่]
ทั้งที่จดทะเบียนนิติบุคคลและไม่จดทะเบียนนิติบุคคล
สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ
สำหรับ SMEs ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเพิ่มข้อมูล e-mail, หมายเลขโทร.
ต้องขอรหัสผ่านก่อน จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้
สถิติการลงทะเบียนผู้ประกอบการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2560)

สถิติจำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนสมาชิก สสว. จำแนกตามภาคธุรกิจ และภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2560)
(รายงานสถิติจำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนสมาชิก สสว. จำแนกตามภาคธุรกิจ และภูมิภาค)

Call Center 1301
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850
อีเมล : webmaster@sme.go.th, info@sme.go.th