ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน ในระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ โดยการป้อนข้อมูลดังนี้

กรณีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
» ป้อน เลขทะเบียนนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวบัตรประชาชน
» เลือกประเภทการขึ้นทะเบียน “ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

กรณีเป็นบุคคลทั่วไป
» ป้อน เลขบัตรประจำตัวประชาชน
» เลือกประเภทการขึ้นทะเบียน “กรณีเป็นบุคคลทั่วไป”

กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3037-38 , 02-298-3071 , 02-298-3079-80 , 02-298-3119
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000 หรือโทร. 02-2983069
» การขอหนังสือรับรองความเป็นสมาชิก สสว.
** กรณีนิติบุคคล ป้อนหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล
** กรณีเจ้าของกิจการ ป้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ประเภทการขึ้นทะเบียน :
เลขทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น :
** กรณีค้นหาข้อมูลไม่พบ กรุณา ป้อนข้อมูลขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ โดย กดที่นี่
Call Center 1301
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850
อีเมล : webmaster@sme.go.th, info@sme.go.th