ยินดีต้อนรับ
ดัชนีและข้อมูลทางการเงิน SMEs
รายงานแสดงจำนวนผู้ประกอบการในแต่ละภาคธุรกิจปี 2558
ภาค ขนาดธุรกิจ จำนวน
ภาคการผลิต S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 9,961.00
ภาคการผลิต S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 24,991.00
ภาคการผลิต S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 17,730.00
ภาคการผลิต M  ขนาดกลาง 3,967.00
ภาคการผลิต L  ขนาดใหญ่ 2,998.00
ภาคการผลิต *************   รวม ************* 59,647.00
ภาคการค้า S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 26,510.00
ภาคการค้า S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 68,584.00
ภาคการค้า S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 32,209.00
ภาคการค้า M  ขนาดกลาง 2,015.00
ภาคการค้า L  ขนาดใหญ่ 2,275.00
ภาคการค้า *************   รวม ************* 131,593.00
ภาคบริการ S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 41,802.00
ภาคบริการ S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 109,288.00
ภาคบริการ S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 44,922.00
ภาคบริการ M  ขนาดกลาง 4,311.00
ภาคบริการ L  ขนาดใหญ่ 1,985.00
ภาคบริการ *************   รวม ************* 202,308.00
ภาคการผลิต / ภาคการค้า / ภาคบริการ รวมทั้งสิ้น 393,548.00


ดัชนีกำไร/ขาดทุนสุทธิของผู้ประกอบการ ปี 2558 (เปรียบเทียบกับปีฐาน 2553)
ขนาดธุรกิจ 2553 (บาท) 2558 (บาท) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท -12,097,244,064.51 -18,922,399,479.69 156.42
S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 13,242,376,811.94 41,562,085,350.60 313.86
S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 505,204,794,054.72 775,984,996,142.55 153.60
M  ขนาดกลาง 183,062,403,277.56 116,552,207,467.95 63.67
L  ขนาดใหญ่ 747,090,593,287.71 265,239,508,533.75 35.50
ดัชนีรายได้ของผู้ประกอบการ ปี 2558 (เปรียบเทียบกับปีฐาน 2553)
ขนาดธุรกิจ 2553 (บาท) 2558 (บาท) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 22,685,185,001.07 43,652,436,760.37 192.43
S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 345,401,002,324.38 403,004,325,478.55 116.68
S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 1,887,041,779,463.74 2,608,287,829,049.48 138.22
M  ขนาดกลาง 728,145,794,817.52 750,975,427,472.53 103.14
L  ขนาดใหญ่ 2,757,825,502,436.18 1,603,301,759,077.97 58.14
สถิติการเข้าชม 19,420